Zertifizierte Kurse:

Rückenschule
Rücken-Fit-KursBehandlungs-
methoden:

Shiatsu

Jin Shin Do

Moxa

Dorn / Breuss

Tai Chi Chuan
Qi GongPsychologische
Beratung